فرم ها و پرسشنامه ها

* برندگان جایزه وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم: به اشخاصی که در واحد های صنعتی ، معدنی ، خدماتی ،کشاورزی و گردشگری ، و نیازدر مراکز اجرایی، قانون گذاری ، نظارتی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی و... مشغول به فعالیت بوده که ، بر اساس تفکری آینده نگر و سبزاندیش ، توانستند،ساازماان ها ونهادهای مرتبط با محیط زیست نظیر سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، وزارت صنعت ومعدن و تجارت ، وزارت جهاد کشاورزی ، شهرداری تهران ،موسسه توسعه کسب وکارهای محیط زیست شایان ، خانه معدن ایران ، بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون اسنتهران ،مرکز نیکوکاری ثامن الالمه گرگان ، مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در مرکز وغرب آسیا و
ادامه مطلب

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید