استعفای معنی دار سرپرست دفتر ارزیابی اثرات محیط زیست

 دفتر معاونت انسانی  بعنوان پیشانی سازمان حفاظت محیط زیست که در کمتر از یک سال چهار معاونت غیر تخصصی  به خود دیده و در طول این مدت برنامه های زیست محیطی کشور بویژه در حوزه بسیار حساس محیط زیست انسانی کاملا در رکود بوده است  . باید دید دکتر سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست در حمایت از نیروهای متخصص پاکدست و مدیران ضعیف آزمون پس داده در کدام سو قرار می گیرد. هرچند قدرت نفوذ مافیای آب و پتروشیمی هرگز مدیران پاکدست در حوزه دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی را بر نمی تابد.
ادامه مطلب

ای نشسته صف اول

              صفحه انتقادی ،پیشنهادی مدیران محیط زیست کشور بزودی  رر ای نشسته صف اول! نکنی خود را گم پی اقدام تو هستند هنوز این مردم چند روزی تو مقامی به امانت داری منصبت را نکند طعمه خود پنداری  
ادامه مطلب

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید