آمارگیر وبلاگ

۱۴ استان کشور پربارش شدند

14 استان کشور پربارش شدند

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی 14 استان کشور بارش‌های بیشتر از نرمال دریافت کرده‌اند که در بین آن‌ها سیستان و بلوچستان رتبه نخست را دارد.

به گزارش ایسنا میانگین بارش کشور طی هفت روز منتهی به8 خرداد 3.3 میلیمتر بود این در حالیست که میانگین بارش در بلندمدت 1.7 میلیمتر بود. بدین ترتیب 98.8 درصد افزایش یافته است.

میانگین بارش کشور از ابتدای ماه جاری منتهی به 8 خرداد، 4.3 میلیمتر و میانگین بلندمدت 2.1 میلیمتر بود بنابراین 105.1 درصد بیشتر شده است.

میانگین بارش کشور طی فصل جاری منتهی به8خرداد، 94.9 میلیمتر و میانگین بارش بلندمدت 57.7 میلیمتر بود بنابراین 64.5 درصد افزایش یافته است.

میانگین بارش کشور از ابتدای سال جاری منتهی به 8 خرداد، 219.2میلیمتر و میانگین بلندمدت 219.7میلیمتر است بنابراین 0.3 درصد کمتر شده است.

بارش استان اردبیل طی سال آبی جاری منتهی به 8 خرداد، 288.5 میلیمتر و در  بلندمدت 267.2 میلیمتر بود بنابراین بارش 8 درصد افزایش یافته است.

اصفهان نیز از جمله استان‌هایی است که بیش از میانگین نرمال، بارش دریافت کرده است. در این استان طی سال آبی جاری 169.2 میلیمتر بارش ثبت شده این در حالیست که میانگین بارش بلند مدت آن 163.3 میلیمتر بوده است بنابراین 3.6 درصد افزایش بارش داشته است.

استان ایلام نیز15.3 درصد از میانگین بلندمدت بارش بیشتر داشته است. طی سال آبی جاری 447.2 میلیمتر بارندگی در این استان ثبت شده و میانگین بلندمدت بارش 387.7 میلیمتر بوده است.

خراسان جنوبی یکی دیگر از استان‌های پربارش کشور بوده است که طی سال آبی جاری 147.6 میلیمتر بارش ثبت کرده این در حالیست که میانگین نرمال بارش برای آن 109.4 میلیمتر است بنابراین بارندگی در این استان34.9 درصد افزایش یافته است.

خراسان شمالی نیز در سال جاری 245.4 میلیمتر بارندگی داشته و میانگین بارش بلندمدت آن 192.4 میلیمتر بوده است بنابراین 6.7 درصد بارش بیشتر دریافت کرده است.

بارش در استان خوزستان 14.8 درصد افزایش یافته است. بارندگی این استان طی سال آبی جاری 394.6 میلیمتر بوده این در حالیست که میانگین بارش آن در بلندمدت 343.8 میلیمتر ثبت شده است.

سیستان و بلوچستان در سال آبی جاری 131.4۴ میلیمتر بارش ثبت کرد. میانگین بارندگی بلندمدت آن 85.2 میلیمتر بود بنابراین بارش در این استان 54.2 درصد افزایش یافته است.

استان قم نیز طی سال آبی جاری149.2 میلیمتر بارش دریافت کرد. بارندگی بلندمدت آن 146.6 میلیمتربود بنابراین 1.8 درصد افزایش بارش داشته است.

کردستان یکی دیگر از استان‌های پربارش کشور بود. بارندگی آن در سال آبی جاری 483.4 میلیمتر و در بلندمدت 442 میلیمتر بود بنابراین بارش در این استان 9.4 درصد افزایش یافته است.

استان کرمانشاه در سال آبی جاری 545.7 میلیمتر بارش دریافت کرد این در حالیست که میانگین بلند مدت بارش آن 463.2میلیمتر بود بنابراین بارش در آن 17.8 درصد بیشتر شده است.

گلستان هم بارش خوبی دریافت کرده است. بارش این استان در سال آبی جاری 410.7 میلیمتر و میانگین بلندمدت آن 388.5 میلیمتر بود بنابراین 5.7درصد بیشتر شده است.

استان مازندران 6.8 درصد بارش بیشتری ثبت کرده است. بارندگی در این استان طی سال آبی جاری ۵۴۴.۴ میلیمتر و در بلندمدت  509.7 میلیمتر بوده است.

همدان با ثبت بارش 371.9 میلیمتری در سال آبی جاری، نسبت به بارش 331.4 میلیمتری بلندمدت، 12.2 درصد افزایش بارش را تجربه کرده است.

یزد نیز بارش‌های بیشتری نسبت به شرایط نرمال داشته است. بارندگی در این استان طی سال آبی جاری منتهی به8خرداد 116.6 میلیمتر بوده است این در حالیست که بارش نرمال در یزد 84.5 میلیمتر بوده است بنابراین بارندگی در آن 37.9 درصد افزایش یافته است.

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید