این صفحه در حال بارگزاری اطلاعات  می باشد

همکاران اجرایی دومین دوره جشنواره وجدان محیط زیست 

نام و نام خانوادگی محل خدمت سمت / سابقه سمت در جشنواره
امید شنعه مدیرعامل بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی استان تهران رییس شورای سیاست گذاری دوره اول جشنواره
سید هادی امیر حسینی مدیرعامل انجمن محیط زیست شایان دبیر اجرایی اولین دوره جشنواره
سید قوام الدین بزرگیان کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر کل سابق محیط زیست استان تهران دبیر دور اول جشنواره
آسیه رضوی مدیر مالی انجمن محیط زیست شایان مدیر امور مالی جشنواره
دنیا مددی مقدم مدیر آموزشگاه ملاصدراعضو کمیته اجرایی
زینب سلملیان عضو هیات مدیره انجمن محیط زیست شایان عضو کمیته اجرایی جشنواره
مقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
مقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید