آمارگیر وبلاگ

دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه مصوب 1398,12,06به شماره 100/212731/9000

ماده ۳ ـ مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه با رعايت موارد زير تحقق مي ‌يابد:
الف ـ رعايت كرامت انساني؛
ب ـ دفاع از حقوق و آزادي‌ هاي مشروع؛
پ ـ حفظ و احياي حقوق عامه؛
ت ـ پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با فساد؛
ث ـ بهره‌ گيري از برنامه ‌هاي عدالت ترميمي و صلح و سازش؛
ج ـ مسئوليت‌ پذيري، همبستگي و انسجام اجتماعي؛
چ ـ حمايت از محرومان و اقشار آسيب ‌پذير؛
ح ـ محرمانگي پرونده­ هاي قضايي و اطلاعات طرفين و احترام به حريم خصوصي اشخاص مرتبط با پرونده.


ماده ۴ ـ موضوع فعاليت نهادهاي مردمي در اجراي اين دستورالعمل عبارت است از:
مشاركت عمومي و همكاري در راستاي صيانت از حقوق عامه، حمايت از حقوق شهروندي، پيشگيري و مقابله با فساد، دفاع از آزادي ‌هاي مشروع، پيشگيري از وقوع جرم، ميانجيگري، صلح و سازش، معاضدت حقوقي و روان‌ شناختي، مددكاري اجتماعي، كارآفريني اجتماعي، حمايت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بيماران يا اشخاص داراي ناتواني جسمي و رواني، محيط زيست، ميراث فرهنگي، منابع طبيعي، امر به معروف و نهي از منكر، حمايت از بزه ‌ديدگان و خانواده آنها، همياري بازپرورانه در اجراي مجازاتهاي جايگزين حبس و معاضدت به محكومان و حمايت از خانواده آنها.


ماده ۱۱ ـ به منظور ايجاد هماهنگي، رفع موانع و تسهيل اجراي اين دستورالعمل، «كارگروه ملي مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه» با تركيب زير تشكيل مي‌ شود:
الف ـ معاون پيشگيري از وقوع جرم و امور فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه (رئيس كارگروه)؛
ب ـ قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور؛
پ ـ معاون پيشگيري و حقوق عامه دادستاني كل كشور؛
ت ـ معاون سلامت، اصلاح و تربيت سازمان زندان ‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي؛
ث ـ مدير كل مربوطه معاونت امور بين ‌الملل و حقوق بشر؛
ج ـ معاون مربوطه مركز شوراهاي حل اختلاف؛
چ ـ مدير كل پيشگيري‌ هاي مردمي و مشاركت هاي مدني معاونت پيشگيري؛
ح ـ شش نفر از نمايندگان نهادهاي مردمي همكار.
تبصره ۱ ـ نمايندگان نهادهاي مردمي با توجه به شاخص ­هايي مانند گستره فعاليت، سابقه حداقل ۳ سال فعاليت مؤثر در موضوعات مرتبط با دستورالعمل ، توان تخصصي و حرفه ‌اي، و تنوع حوزه‌ هاي فعاليت، از سوي معاونت پيشگيري براي مدت يك ­سال انتخاب مي‌ شوند.
تبصره ۲ ـ كارگروه ملي به منظور تسهيل در اجراي اين دستورالعمل در سطح استان و شهرستان، حسب مورد، نسبت به تشكيل كارگروه‌ هاي استاني و شهرستاني مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه اقدام خواهد كرد.
ماده ۱۲ ـ در صورت تمايل نهادهاي مردمي همكار به تشكيل «مجمع نهادهاي مردمي همكار»، معاونت پيشگيري ضمن حمايت از تشكيل اين مجمع، چگونگي تشكيل، وظايف و حدود اختيارات مجمع مردمي را در راهنماي اجراي اين دستورالعمل (موضوع بند ۳ ماده ۶) تعيين نمايد.
تبصره ـ در صورت تشكيل «مجمع نهادهاي مردمي همكار»، نمايندگان نهادهاي مردمي همكار در كارگروه ‌هاي ملي، استاني و شهرستاني (موضوع ماده 11)، توسط اين مجمع معرفي مي ‌شوند.

حوزه هاي مشاركت نهادهاي مردمي​​​​​​​ با قوه قضاییه:
1- مشاركت در سياست‌ گذاري
2-مشاركت در پيشگيري از وقوع جرم
3-مشاركت در حمايت از بزه ‌ديدگان
4- مشاركت در ميانجيگري و صلح و سازش
5-مشاركت در نظارت بر اجراي قوانين
​​​​​​​6-مشاركت در فرآيند رسيدگي
​​​​​​​7-مشاركت در بازاجتماعي شدن متهمان و مجرمان

اعضای مجمع ملی نهاد های مردمی همکار قوه قضاییه

اعضای مجمع ملی نهاد های همکار قوه قضاییه