آمارگیر وبلاگ

مشارکت مردمی در جرم انگاری تخریب محیط زیست
سید قوام الدین بزرگیان - رویا پوررستمی

عنوان کتاب : مشارکت مردمی در جرم انگاری تخریب محیط زیست 
نویسندگان : سید قوام الدین بزرگیان - رویا پور رستمی
موضوع : حقوقی 
صاحب امتیاز : انجمن توسعه کسب و کارهای محیط زیست شایان 
چاپ : حک
​​​​​​​قیمت : رایگان 

رونمایی از کتاب مشارکت مردمی در  جرم انگاری تخریب محیط زیست