آمارگیر وبلاگ

دبیرخانه جشنواره هزینه ثبت نام برخی اشخاص با عملکرد عالی را از محل حامیان جشنواره پرداخت می نماید .

شهریه ثبت نام مدیران  واحد های صنعتی خدماتی ، معدنی و کشاورزی شش میلیون تومان (60/000/000 ریال)

شهریه ثبت نام اشخاص حقیقی دومیلیون تومان  (20/000/000  ریال)

خانواده شهدای محیط زیست و منابع طبیعی رایگان 

عملکرد زیست محیطی اشخاصی که از نظر کمیته داوری شاخص تشخیص داده شود رایگان است 

شماره حساب :
 
شماره حساب : 47001049575606   شبا 
IR700540104247001049575606

شماره کارت :
6221-0612-2375-5341
​​​​​​​

بانک پارسیان- تهران ، فلکه دوم صادقیه – کد 7/1042     
​​​​​​​
بنام :سیده آسیه رضوی زاهد کلائی

ارزش افزوده و مالیات به مبلغ ثبت نام اضافه می گردد.

شهریه مبلغ
مدیران واحد های صنعتی خدماتی ، معدنی و کشاورزی 6000000 تومان
مخاطبین ویژه و اشخاص حقیقی 2000000 تومان
خانواده شهدا و ایثارگر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و مردم نهاد رایگان
تشکل های مردم نهاد به شرط تایید عملکرد شاخص از طرف داوران رایگان