جوایز برندگان جشنواره

 

 

جوایز برندگان جشنواره:

برندگان گروه صنایع ، کشاورزی ، معدن و خدمات

ردیف

رتبه

جوایز

1

اول ملی

50میلیون تومان + تندیس طلایی + لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + یک سال مشاوره رایگان زیست محیطی + درج آرم جشنواره برروی کالای تولیدی به مدت یکسال برابر ضوابط دبیرخانه +درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

2

دوم ملی

45 میلیون تومان + تندیس طلایی+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + یک سال مشاوره رایگان زیست محیطی +درج آرم جشنواره برروی کالای تولیدی به مدت یکسال برابر ضوابط دبیرخانه +درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

3

سوم ملی

40 میلیون تومان + تندیس طلایی+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + یک سال مشاوره رایگان زیست محیطی+درج آرم جشنواره برروی کالای تولیدی به مدت یکسال برابر ضوابط دبیرخانه +درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

4

چهارم ملی

35میلیون تومان + تندیس طلایی+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + یک سال مشاوره رایگان زیست محیطی+درج آرم جشنواره برروی کالای تولیدی به مدت یکسال برابر ضوابط دبیرخانه +درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

5

پنجم ملی

30میلیون تومان + تندیس طلایی+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + یک سال مشاوره رایگان زیست محیطی+درج آرم جشنواره برروی کالای تولیدی به مدت یکسال برابر ضوابط دبیرخانه +درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

6

اول استانی

25 میلیون تومان + تندیس نقره ای+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + یک سال مشاوره رایگان زیست محیطی+درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

7

دوم استانی

 19میلیون تومان + تندیس نقره ای+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + یک سال مشاوره رایگان زیست محیطی+درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

89

سوم استانی

17 میلیون تومان + تندیس نقره ای+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + یک سال مشاوره رایگان زیست محیطی+درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

10

چهارم استانی

15 میلیون تومان + تندیس نقره ای+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + یک سال مشاوره رایگان زیست محیطی+درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

11

پنجم استانی

13 میلیون تومان + تندیس نقره ای+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + یک سال مشاوره رایگان زیست محیطی+درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

12

اول شهرستانی

11میلیون تومان + تندیس برنزی+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + شش ماه مشاوره رایگان زیست محیطی+درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران

13

دوم شهرستانی

9 میلیون تومان + تندیس برنزی+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + شش ماه مشاوره رایگان زیست محیطی+درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران

14

سوم شهرستانی

7 میلیون تومان + تندیس برنزی+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + شش ماه مشاوره رایگان زیست محیطی+درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران

15

چهارم شهرستانی

5 میلیون تومان + تندیس برنزی+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + شش ماه مشاوره رایگان زیست محیطی+درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران

16

پنجم شهرستانی

3میلیون تومان + تندیس برنزی+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + شش ماه مشاوره رایگان زیست محیطی+درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران

18

شایسته تقدیر

تندیس + لوح تقدیر+ سه ماه مشاوره رایگان زیست محیطی

 

 

 

 

 

منتخبین ویژه

ردیف

رتبه

جوایز

1

اول ملی

50 میلیون تومان + تندیس طلایی + لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

2

دوم ملی

45 میلیون تومان + تندیس طلایی + لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

3

سوم ملی

40 میلیون تومان + تندیس طلایی + لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

4

چهارم ملی

35میلیون تومان + تندیس طلایی + لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

5

پنجم ملی

30میلیون تومان + تندیس طلایی + لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

 

 

 

6

اول استانی

25 میلیون تومان + تندیس نقره ای+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی +درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

7

دوم استانی

19میلیون تومان + تندیس نقره ای+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی +درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

89

سوم استانی

17 میلیون تومان + تندیس نقره ای+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی +درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

10

چهارم استانی

15 میلیون تومان + تندیس نقره ای+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی +درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

11

پنجم استانی

13 میلیون تومان + تندیس نقره ای+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی +درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

 

 

 

12

اول شهرستانی

11میلیون تومان + تندیس برنزی+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران

13

دوم شهرستانی

9 میلیون تومان + تندیس برنزی+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی + درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران

14

سوم شهرستانی

7 میلیون تومان + تندیس برنزی+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی +درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران

15

چهارم شهرستانی

5 میلیون تومان + تندیس برنزی+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی +درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران

16

پنجم شهرستانی

3میلیون تومان + تندیس برنزی+ لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی +درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران

 

 

 

18

شایسته تقدیر

تندیس + لوح تقدیر

 

برندگان افتخاری:

ردیف

عنوان

جایزه

1

شهدای محیط زیست

15میلیون تومان و لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی به خانواده آنان +درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

2

مسئولین ارشد نظام

15میلیون تومان +لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی +درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

3

سایرین

15میلیون تومان +لوح تقدیربه فارسی و انگلیسی +درج نام برنده در کتاب برندگان جایزه وجدان محیط زیست در ایران +درج نام در کتاب بزرگان محیط زیست ایران

 

اسد گفت:
چه خوب ...

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید

پربازدیدهای این هفته