دستورالعمل نحوه برگزاری جشنواره وجدان محیط زیست

 

بروشور جشنواره وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم- 4صفحه.pdf

 

دستورالعمل  نحوه داوری جشنواره 

فرم داوری عملکرد وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم.pdf

 

شاخص عملکردی گروه های صنعتی ، پتروشیمی، نفت و گاز 

 

 

 

شاخص عملکردی شهرداریها 

 

 

شاخص عملکرد گروه کشاورزی

 

جدول شاخصهای عملکرد معادن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید

پربازدیدهای این هفته