ای نشسته صف اول

 

 

 

 

 

 

 

صفحه انتقادی ،پیشنهادی مدیران محیط زیست کشور

بزودی 

رر

ای نشسته صف اول! نکنی خود را گم

پی اقدام تو هستند هنوز این مردم

چند روزی تو مقامی به امانت داری

منصبت را نکند طعمه خود پنداری

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید