اسد گفت:
چه خوب ...

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید