آمارگیر وبلاگ

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نوع شغل مورد تقاضاسابقه کارمرتبطسابقه کارشهر متقاضی کارمیزان دستمزدنوع محیط کار
م . کارشدمحیط زیستتمام وقتندارد5سالتهران توافقیاداری - شرکت